2014-03-13

Har vi rätt att få ut konkurrentens anbud?

Vi har gett in anbud till en kommun vad gäller en byggentreprenad. En annan anbudsgivare har tilldelats entreprenaden. Vi skulle från kommunen vilja få ut den vinnande anbudsgivarens anbud. Har vi rätt till det?

I en offentlig upphandling råder absolut sekretess fram till att tilldelningsbeslut meddelas eller upphandlingen dessförinnan har avslutats eller alla anbud offentliggjorts. Det betyder att inga uppgifter om de anbud som kommit in får offentliggöras innan dess. Till exempel så råder det absolut sekretess om vilka, och hur många leverantörer, som lämnat anbud samt vilka priser och övriga villkor som lämnats. När tilldelningsbeslutet har fattats, eller om upphandlingen har avbrutits eller alla anbud offentliggjorts, blir alla anbudshandlingar som huvudregel offentliga. Bara om det föreligger särskilda skäl, exempelvis om det kan antas att en leverantör kan lida skada om uppgifterna kommer ut, gäller fortsatt sekretess. Ni har med andra ord som huvudregel rätt att få ut anbudet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.22 - 2013