2013-07-11

Hinder som beställaren orsakat, vem betalar?

Vi har avtalat med vår beställare om att de ska tillhandahålla oss ritningar en viss dag men de är försenade, vilket leder till kostnader för oss. Har vi rätt till ersättning för detta?

Om AB 04 eller ABT 06 utgör kontraktshandling gäller som huvudregel att om entreprenören hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden, p.g.a. en omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på beställarens sida, så har entreprenören rätt till ersättning för den kostnad som därigenom orsakas. Ovanstående gäller förstås under förutsättning att inte beställaren och entreprenören har avtalat om att ändra bestämmelserna i AB 04 respektive ABT 06 om ersättning p.g.a. hinder. Även i ABS 09 och i konsumenttjänstlagen finns regler om entreprenörens rätt till ersättning om entreprenaden (tjänsten) har fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till beställaren. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.14 - 2013