2013-07-09

Hinderkostnad

Hur beräknas ersättning för kostnader som uppkommit p.g.a. hinder?

Om entreprenören hindras att färdigställa kontraktsarbetet och tvingas till en längre tids etablering på arbetsområdet än han räknat med har han rätt till ersättning för den kostnad han drabbas av. Typiska hinder för entreprenören är att beställaren inte tillhandahåller handlingar eller misslyckas att leverera material i tid. Ersättningen är en form av skadestånd och ska motsvara entreprenörens direkta kostnader på grund av hindret. Med direkt kostnad menas faktisk kostnad. Exempel på sådana kostnader är lön, administration, hjälpmedel och resekostnader. Indirekta kostnader, som exempelvis utebliven vinst, är dock inte ersättningsgrundande. För att få ersättning måste entreprenören styrka att hindret beror på beställaren och att hindret har medfört ekonomisk skada till ett visst belopp, en skada som inte annars skulle ha uppkommit. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.26 - 2011