2017-08-28

Hur länge får en beställare innehålla ett belopp för fel?

Vi utförde arbeten åt ett privat fastighetsbolag i höstas. Arbetena utfördes på löpande räkning och vi har inte avtalat om någon särskild betalningsplan. Trots att vi nu har avhjälpt de fel som besiktningsmannen antecknade vid slutbesiktningen vägrar beställaren betala hela entreprenadsumman utan innehåller 5 procent. Anledningen är att de vill ha en ”säkerhet” för eventuella avhjälpanden under garantitiden. Får de göra så? AB 04 gäller.

En beställares möjlighet att innehålla ett belopp på grund av fel regleras i huvudsak av AB 04 kap. 6 § 15. Av bestämmelsen framgår att beställaren efter entreprenadtiden får innehålla 5 procent av entreprenadsumman för avhjälpande av fel som konstaterats i utlåtandet över slutbesiktningen till dessa fel har avhjälpts, dock längst i två månader. Därefter får beställaren innehålla ett betryggande belopp för avhjälpande av fel som konstaterats vid slutbesiktning. Om ni har avhjälpt samtliga fel har beställaren inte längre någon rätt att innehålla ett belopp på den här grunden. Ni har alltså rätt till den sista betalningen. Publicerad i tidningen byggindustrin nr.22– 2017