2016-04-25

Hur långt kan ett vite jämkas?

Om beställaren har tagit entreprenaden i bruk vid kontraktstidens utgång men entreprenören är kraftigt försenad efter ibruktagandet – hur långt kan ett vite jämkas?  AB 04 gäller.

Av de allmänna bestämmelserna framgår att om en beställare före färdigställandet tar entreprenaden eller del därav i avsett bruk så ska vitet jämkas i skälig mån. Vidare framgår att jämkning även kan ske vid en ”ekonomisk nytta” för beställaren avseende annat ibruktagande av entreprenaden eller del därav. Här är dock kravet att det ska vara fråga om en ekonomisk nytta som är av betydelse (”icke oväsentlig”). Hur långt ett vite kan jämkas är givetvis beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Svea hovrätt har som exempel i en dom 2014-02-26 i mål nr T 725-13 konstaterat att ett vite skulle jämkas avsevärt då beställaren hade tagit entreprenaden i avsett bruk i samband med en besiktning. I detta fall jämkades vitet från 2 MSEK till 200 tkr (10 %). Formellt finns det ingen yttre gräns och ett vite kan efter en skälighetsbedömning av domstol även jämkas ned till noll. Vi känner dock inte till någon lagakraftvunnen dom där så har skett. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr. 13-2016