2015-10-07

Hur prickar man in rätt index för entreprenadersättning?

Ibland används ju index i samband med ersättning för entreprenader. Hur räknar man ut en sådan indexersättning?

I ett entreprenadavtal där man tillämpar fast pris kan man avtala om att ersättningen skall indexregleras. Indexreglering innebär att man tar hänsyn till kostnadsändringar i samhället när man bestämmer ersättningens storlek. I samband med avtal om indexreglering av ersättningen används numera oftast det s.k. ”Entreprenadindex” (se www.byggindex.scb.se ) och då gäller följande. Man utgår från olika beräknade indextal för olika typer av arbeten för olika månader. Om det i förfrågningsunderlag angetts en sista dag när anbudet skall vara ingivet används som huvudregel indextalet för den månad när denna dag infaller som utgångspunkt för beräkning av kostnadsändringarna. Denna månad kallas ”basmånad”. Kostnadsregleringsbeloppet (”K”) beräknas enligt formeln K=V x 0,9 x ((iu – ib)/ib) där ”V” utgör beloppet som skall indexregleras (värdet av under en viss månad utfört viss typ av arbete), ”iu” utgör indextalet för den månad under vilket det aktuella arbetet utförts och ”ib” utgör indextalet för basmånaden. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.20 - 2015