2014-04-03

Huvuddel

Vår entreprenad ska utföras i två etapper. Beräknad färdigställandetid för etapp två är 18 månader efter etapp ett. Kan vi hävda att etapperna utgör två huvuddelar av entreprenaden och på så vis förkorta garantitiden på etapp ett (AB 04 är avtalsvillkor)?

I AB/ABT definieras huvuddel som; del av kontraktsarbetena som anges som huvuddel i kontraktshandlingarna och för vilken en angiven del av kontraktssumman har fastställts. Om dessa villkor uppfylls tillämpas bestämmelserna gällande slutbesiktning samt ansvars- och garantitid på varje huvuddel för sig. En etapp kan inte anses utgöra en huvuddel i AB/ABT:s bemärkelse enligt definitionen. Garantitiden avseende etapp ett kommer således att samstämma med garantitiden för etapp två, då båda löper från godkänd slutbesiktning av hela entreprenaden, dvs. först när etapp två är klar. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.10 - 2014