2015-11-23

Ingen ersättning trots fel i entreprenad

Vår underentreprenörs arbete är behäftat med fel och de vägrar att avhjälpa felet. Vi har ännu inte avhjälpt felet men tagit in en offert från en annan entreprenör. Har vi rätt till ersättning från underentreprenören motsvarande priset i offerten? ABT 06 gäller.

I ABT 06 kap 5 § 19 anges att beställaren har rätt till ett värdeminskningsavdrag för vissa typer av bagatellfel som inte avhjälps. För övriga fel, som entreprenören är ansvarig för och skyldig att avhjälpa, gäller att beställaren får ta in en annan entreprenör för att avhjälpa felen, eller själv avhjälpa dessa, för det fall entreprenören inte åtgärdar felen (kap. 5 § 17). Beställaren har då också rätt till ersättning för detta. Däremot framgår inte av bestämmelserna om beställaren har rätt till ersättning från entreprenören även om han lät bli att avhjälpa felen. Frågan har emellertid nyligen prövats i Högsta domstolen (NJA 2014 s 960 mål nr T 511-13) som kom fram till att beställaren har en sådan rätt till en beräknad ersättning för en kostnad för avhjälpande. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.35– 2015