2014-03-13

Ingen ersättning trots fel i entreprenaden

Vår underentreprenörs arbete är behäftat med fel och de vägrar att avhjälpa felet. Vi har ännu inte avhjälpt felet men tagit in en offert från en annan entreprenör. Har vi rätt till ersättning motsvarande offertens värde från underentreprenören? ABT 06 gäller.

Hovrätten har nyligen prövat frågan i en dom (domen är överklagad till Högsta domstolen). Rätten bedömde att bestämmelsen i kap 7 § 25 ABT 94 (kap 5 § 17 ABT 06) måste tolkas som att beställaren först måste ha avhjälpt felet innan rätt till ersättning föreligger. Domstolen fann vidare att beställaren inte heller hade rätt till värdeminskningsavdrag enligt kap 7 § 26 (kap 5 § 18 ABT 06) eftersom de aktuella felen var så allvarliga att de påverkade entreprenadens bestånd och möjligheten att använda den på ett ändamålsenligt sätt. Det stred då mot bestämmelsens ordalydelse att medge rätt till värde­minskningsavdrag. Ni har alltså inte rätt till ersättning förrän ni haft en verklig kostnad för att avhjälpa felet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.18 - 2013