2013-07-10

Innehållna medel för fel

Hur mycket får min beställare innehålla för avhjälpande av fel? AB 04 gäller mellan oss och beställaren.

Beställaren har under vissa förutsättningar rätt att innehålla betalning till entreprenören även efter att entreprenaden är godkänd. Om det finns fel som entreprenören svarar för får beställaren enligt reglerna i AB 04 innehålla 5 % av entreprenadsumman fram tills felen har avhjälpts; dock längst i två månader. Efter två månader från godkänd slutbesiktning får beställaren endast innehålla vad som är skäligt för de fel som kvarstår. ”Skäligt” ska här tolkas som vad det kostar att avhjälpa de kvarstående felen; ibland men inte alltid en lägre summa än 5 % av entreprenadsumman. Vid totalentreprenader med ABT 06 som avtalsinnehåll så är motsvarande tidsgräns för att innehålla dessa 5 % utsträckt till fyra månader. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.39 - 2012