2014-03-13

Kan giltighetstiden för anbud förlängas?

Vårt företag har lämnat anbud till en kommun i en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunen har nu begärt att anbudsgivarna ska förlänga giltighetstiden för sina anbud. Är det tillåtet?

Om anbudens ursprungliga giltighetstid går ut och förlängning av giltighetstiden görs före det att tilldelningsbeslutet fattats måste enligt rättspraxis samtliga anbudsgivare gå med på att förlänga giltighetstiden för sina respektive anbud för att tidsförlängning ska få ske. Om inte samtliga anbudsgivare går med på att förlänga sina respektive anbuds giltighetstid anser vi att upphandlingen bör göras om. Om anbudens ursprungliga tid går ut och tidsförlängning görs efter det att tilldelningsbeslut fattats behöver samtliga anbudsgivare inte gå med på att förlänga giltighetstiden för sina anbud för att förlängning ska få ske. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.1 - 2014