2017-01-23

Konkurs under pågående arbete - hur minskar vi risken?

Vi är generalentreprenör och renoverar ett flerfamiljshus åt ett fastighetsbolag. Under arbetets gång har en av våra underentreprenörer – elentreprenören – gått i konkurs. Vi har till slut lyckats att ta in en ny elentreprenör, men p.g.a. detta löper vi stor risk att inte kunna färdigställa entreprenaden i tid. Hur ska vi gå till väga för att minimera vår affärsrisk? ABT 06 gäller.

Av ABT 06 kap 4 § 3 p. 5 följer att ni har ni rätt till förlängning av kontraktstiden om ni hindrats att färdigställa arbetet p.g.a. ett förhållande som ni inte vållat, som ni inte borde ha räknat med och som ni inte kunnat undanröja. Typiskt sett uppfyller en konkurs hos en underentreprenör alla dessa kriterier. Se till att snabbt underrätta er beställare om hindret (föranlett av konkursen). Något skriftlighetskrav finns inte i ABT 06, men det skulle kunna följa av ert avtal. Även om det inte finns något skriftlighetskrav är det alltid en bra idé att underrätta skriftligen så att ni i efterhand kan visa att ni faktiskt underrättat beställaren. I underrättelsen bör ni ange vilket arbete som påverkas av hindret och hur lång tidsförlängning ni preliminärt är i behov av. I annat fall riskerar ni att gå miste om rätten till förlängning med viteskrav från beställaren som följd. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.01 – 2017