2013-07-08

Konkursutbrott - vem äger byggmaterialet?

Har entreprenören rätt att återta byggmaterialet vid beställarens konkurs?

I det enskilda fallet kan frågeställningen vara komplicerad, inte minst om beställarens konkursförvaltare har agerat genom att stänga byggarbetsplatsen. Annars är svaret ja så länge entreprenören har den omedelbara kontrollen (besittning) över materialet och varorna, även om föremålen levererats till arbetsplatsen. Byggmaterial och varor anses däremot ha kommit i beställarens besittning – och får då inte längre återtas av entreprenören – när föremålen har installerats och därmed blivit fast egendom eller sk. byggnadstillbehör, alltså fast inredning eller annat som är ägnat till stadigvarande bruk av byggnaden, exempelvis vitvaror, energikällor, hiss etc. Samma gäller om beställaren betalat för varorna och dessa blivit inlåsta i ett utrymme som endast beställaren har rådighet över. Ibland skrivs äganderättsförebehåll in i avtalen dvs. att levererat material förblir entreprenörens egendom tills full betalning erlagts. Sådana villkor förlorar normalt sin verkan när föremålen har infogats i en byggnad. Ovanstående svar får anses utgöra en huvudprincip. I det enskilda fallet kan frågan som sagt bli mer komplicerad, exempelvis om konkursförvaltaren stängt byggarbetsplatsen eller om materialet tillhör en underentreprenör. Kontakta därför alltid en jurist. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.11 - 2007