2014-09-22

Kontraktsbilagornas status

Ska kontraktsbilagor jämställas med kontraktet och rangordnas högst eller som kontraktshandlingar som rangordnas enligt rangordningsregeln?

AB 04 innehåller en rangordningsregel som träder in när det föreligger motstridigheter mellan kontraktshandlingarna. En föreskrift i en högre rangordnad handling har då företräde framför en föreskrift med lägre rangordning. Allra högst i rang har entreprenadkontraktet, varmed avses en handling som undertecknats av parterna och om utvisar deras överenskommelse. Ett kontrakt i AB 04:s mening kan alltså även vara ett upphandlingsprotokoll eller beställningsskrivelse, bara den har undertecknats av båda parterna. Ibland förekommer det att parterna tar in bilagor till kontraktet som benämns just bilagor, som sammanfogas med kontraktet och signeras tillsammans med kontraktets undertecknande. Det är vår uppfattning att sådana handlingar normalt ska anses utgöra en del av själva entreprenadkontraktet och således få högst rangordning. Vid motstridigheter mellan handlingar på samma rangordningsnivå ska som huvudregel den föreskrift gälla som medför lägsta försvarbara kostnaden för entreprenören. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.22 – 2014