2017-02-27

Kontraktssumma eller entreprenadsumma

Jag har precis börjat i branschen och har ingen tidigare erfarenhet av standardavtalen. Det är många nya begrepp att lära sig. Vad är det egentligen för skillnad mellan kontraktssumma och entreprenadsumma?

I början av AB 04 och ABT 06 finner du en rad begreppsbestämningar. Det är viktigt att känna till dessa då de är avgörande för hur begrepp ska tolkas i AB-sammanhang. Av begreppsbestämningarna framgår det att kontraktssumman är det avtalade priset för kontraktsarbetena. Kontraktsarbete är arbete som enligt kontraktshandlingarna ingår i entreprenörens åtagande, alltså de arbeten som entreprenören har åtagit sig att göra enligt parternas ursprungliga avtal. Detta åtagande kan ändras efter att avtalet har ingåtts, genom bland annat ändrings- och tilläggsarbeten samt avgående arbeten (så kallade ÄTA-arbeten). Eftersom kontraktssumman endast avser ersättning för kontraktsarbetena ingår inte ersättning för ÄTA-arbeten i beloppet. Man får då i stället tala om entreprenadsumman, vilket är kontraktssumman med justering för tillägg och avdrag för bland annat ÄTA-arbeten. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.30– 2016