2016-10-04

Kontrollansvariga och ABK

Finns det något lagkrav att jag som konsult (kontrollansvarig enligt PBL) ska åberopa ABK 09 i avtal med en privat byggherre?

Det finns inget krav i varken någon lag eller någon annan författning att en kontrollansvarig (eller någon annan konsult) ska ha standardavtalet ABK 09 (”Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet”) som avtalshandling i avtal med privatpersoner. Det förekommer emellertid ofta att ABK 09 utgör avtalshandling i avtalet mellan kontrollansvariga och deras uppdragsgivare. ABK 09 kan användas som standardavtal och avtalshandling vid olika typer av konsultuppdrag inom byggbranschen. Observera att kontrollansvarigas uppdrag, liksom andra konsultuppdrag, åt privatpersoner inte regleras av konsumenttjänstlagen. Uppdraget som kontrollansvarig regleras bland annat av plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt föreskrifter och allmänna råd från Boverket. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.28– 2016