2014-05-12

Krav på omsättning i en offentlig upphandling

Kan en kommun i anbudsförfrågan ställa krav att vi ska ha omsatt 20 MKR/år de tre senaste åren?

I enlighet med LOU kan en beställare ställa krav på en lägsta nivå för anbudsgivares ekonomiska kapacitet. Beställaren kan som bevis kräva uppgift om anbudsgivarens samlade omsättning, antingen för de tre senaste verksamhetsåren eller den kortare tid som verksamheten bedrivits. I praktiken har det under många år tillbaka varit vanligt förekommande att ställa omsättningskrav vid upphandling av entreprenadkontrakt. Av bestämmelserna följer emellertid att lägsta nivån dels måste ha ett samband med kontraktet som handlas upp, dels att det måste vara proportionerligt (dvs. rimligt). Här kan nämnas att i praxis har belopp om 2-3 ggr entreprenadens storlek ansetts vara ok. Det kan finnas situationer då större omsättningskrav är motiverade exempelvis utifrån den risk beställaren tar. Kravet i det aktuella fallet på en omsättning uppgående till 20 MKR/år måste således ha ett samband med den art av arbete som ska utföras samt stå i proportion till entreprenadens storlek för att vara tillåtet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.16 – 2014