2013-07-10

Kräva motivering från myndighet

Vi har lagt ett anbud i en upphandling som avbrutits för att inget anbud ansågs lämpligt. Kan man kräva att myndigheten preciserar sig och förklarar varför anbudet anses olämpligt trots att förfrågningsunderlaget har följts?

En myndighet är skyldig att motivera den här typen av beslut enligt 20 § förvaltningslagen. Ett myndighetsbeslut ska grundas på sakliga skäl, vilka ska redovisas öppet. Motiveringen ska vara begriplig, så att den enskilde som drabbats av beslutet kan förstå orsaken till detta, och vilka faktiska omständigheter som har varit avgörande. Om beslutet är otillräckligt motiverat och myndigheten vägrar att motivera sig ytterligare så kan du ansöka hos förvaltningsrätten om överprövning av beslutet. Din ansökan måste ha kommit in till rätten inom tio dagar från det att beslutet skickades, enligt 16 kap 12 § LOU. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.30 - 2012