2017-09-25

Kvalitetsplan och miljöplan – hur hårda är reglerna?

Vi bygger ett bostadshus åt ett privat fastighetsbolag och vi börjar nu närma oss slutbesiktning. Innan arbetena påbörjades upprättade vi kvalitetsplan och miljöplan för entreprenaden. Beställaren har både granskat och godkänt planerna. Det har nu uppdagats att vi, på grund av en intern miss, har missat att följa dessa planer fullt ut. Finns det någon risk för konsekvenser? AB 04 gäller.

En entreprenörs skyldighet att under entreprenadtiden utföra och dokumentera åtaganden enligt avtalad kvalitetsplan och miljöplan framgår av AB 04 kap. 2 § 2. Om entreprenören skulle underlåta att utföra sitt åtagande enligt planerna följer av samma bestämmelse att beställaren har rätt att vidta rimliga åtgärder på entreprenörens bekostnad. En sådan åtgärd är att beställaren själv genomför åtagandena som entreprenören underlåtit att fullfölja. I vissa fall kan även en förlängning av garantitiden eller en nedsättning av entreprenadsumman bli aktuell. För att säkerställa att kvalitetsplanen och miljöplanen efterlevs under projekten är det bra att upprätta interna rutiner för hanteringen av dessa planer. Publicerad i tidningen byggindustrin nr.26– 2017