2013-07-09

Kvittning av fordringar

Vi har utfört två entreprenader åt samma beställare. Den första är slutbetald men beställaren hävdar att fel framträtt. Den andra entreprenaden är felfri men inte slutbetald. Kan beställaren hålla inne betalning för den andra entreprenaden med anledning av påstådda fel i den första?

Svaret är ja. Om ni har avtalat om AB 04 så har beställaren en kvittningsrätt enligt 6:16. Det innebär att beställaren får innehålla skäligt belopp för den andra entreprenaden, trots att den är felfri, om denne har en fordran gällande ett annat entreprenadkontrakt er emellan. Denna rätt föreligger oavsett om åberopad fordran är tvistig eller inte. Beställaren är dock skyldig att skriftligen redovisa grunden för sitt innehållande. Samma sak gäller även om ni inte har avtalat om AB 04, förutom att kravet på skriftlig redovisning från beställaren då faller bort. Då gäller istället allmänna kvittningsregler. I båda fallen krävs dock att motfordran är förfallen till betalning, i aktuellt sker detta när beställaren framställer krav på grund av framträtt fel. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.7 - 2012