2013-07-11

Likvärdig produkt?

Vid en offentlig upphandling har beställaren föreskrivit en viss produkt eller likvärdigt. Vi har offererat ett fabrikat som beställaren inte känner till. Beställaren begär nu att vi lämnar kompletterande uppgifter som bevis för att vårt fabrikat uppfyller funktionskraven, eller att vi byter ut fabrikatet mot produkten i underlaget utan extra kostnad. Vilket alternativ ska vi välja? Beställaren har enligt LOU rätt att begära in kompletterande uppgifter och förtydliganden så länge inte några nya uppgifter lämnas, eller uppgifter som redan lämnats återtas. Om ni lämnar in mer information om ert fabrikat, t.ex. referenser, tester, och produktblad som visar att kraven uppfylls, så är det tillåtet. Byter beställaren ut ert fabrikat mot den föreskrivna produkten är detta en otillåten ändring av anbudet som innebär att anbudet ska förkastas.