2016-05-13

Löpande räkning och elektronisk personalliggare

Den nya lagen om personalliggare gäller ju inte om den sammanlagda byggkostnaden på byggarbetsplatsen antas uppgå till mindre än fyra prisbasbelopp (eller om byggherren är konsument). Men vad gäller när det är fråga om löpande räkning?

Reglerna om personalliggare och anmälningsskyldighet till Skatteverket tillämpas när den faktiska kostnaden (verifierade självkostnader + entreprenörarvode) uppgår till eller överstiger fyra prisbasbelopp. Beloppsbegränsningen gäller oavsett hur avtalet är utformat, dvs. om det är ett avtalat fast pris eller om betalning sker på löpande räkning allteftersom arbetet utförs. För att undvika risken för kontrollavgifter efter det att gränsen på fyra prisbasbelopp har passerats rekommenderar vi att byggherren vid löpande räkning, där den sammanlagda byggkostnaden antas överstiga fyra prisbasbelopp, anmäler detta till Skatteverket och inför elektronisk personalliggare redan från början. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.16– 2016