2013-07-08

LOU - tidsfrist vid överprövning

Hur tillämpas den s.k. tiodagarsregeln?

Den upphandlande myndigheten får inte teckna kontrakt förrän tidigast tio dagar efter det att tilldelningsbeslut sändes ut. Dessa tio dagar skall räknas som vanliga dagar och inte arbetsdagar. Infaller den tionde dagen på en helgdag eller annan ledig dag är det den närmaste arbetsdagen före helgdagen som blir sista dagen för begäran om överprövning. Tänk på att i begäran om överprövning yrka att förvaltningsrätten skall fatta interimistiskt beslut om att upphandlingen inte får avslutas. Det är viktigt att förvaltningsrätten hinner fatta interimistiskt beslut innan de tio dagarna har passerat eller kontrakt har tecknats. Har den upphandlande myndigheten tecknat kontrakt efter de tio dagarna är det inte längre möjligt att begära överprövning. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.38 – 2009