2018-03-15

Måste beställaren förvarna om vite?

Vi har gjort markarbeten åt ett fastighetsbolag. Enligt kontraktshandlingarna skulle arbetena vara färdigställda till den 1 maj. Vi hade missat i planeringen av arbetet och en bit in i entreprenaden förstod vi att vi skulle bli sena med arbetet. Det måste ha varit uppenbart för beställaren också, men de sa aldrig något om saken så vi utgick från att det var ok. Entreprenaden godkändes i slutet av juni. Nu i dagarna har vi fått ett viteskrav från beställaren. Vi känner oss överrumplade då de aldrig sagt ett ord om vite, eller förseningen, innan. Får beställaren verkligen kräva vite från oss? Borde de inte ha förvarnat? AB 04 är avtalat och vi har avtalat om vite.

För att vite ska utgå krävs det att parterna har avtalat om det, och det har ni gjort. Beställarens rätt till vite vid försening regleras närmare i AB 04 kap. 5 § 3. Av bestämmelsen framgår att anspråk på vite ska framställas skriftligen till motparten senast tre månader efter entreprenadens godkännande för att anspråket inte ska förfalla. Det ställs därutöver inga krav på att beställaren ska underrätta entreprenören om vite under entreprenadtiden. Beställaren har alltså rätt att kräva er på vite. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr. 09-2018