2018-06-14

Måste den som skriver under vara firmatecknare?

Anställda i mitt företag ingår ofta avtal med beställare, underentreprenörer, leverantörer och konsulter. Måste den som skriver under ett skriftligt avtal vara firmatecknare?

Nej, den som skriver under ett avtal måste inte vara firmatecknare för att företaget ska vara bundet av avtalet. Det avgörande är om personen är behörig att ingå det specifika avtalet för företagets räkning. Behörighet att ingå avtal hänger ofta samman med en persons roll i ett företag, men det kan också finnas någon annan typ av fullmakt. Den som ingår ett avtal för annans räkning ska även ha befogenhet att ingå avtalet, vilket snarare hänger ihop med dennes instruktioner. Exempelvis kan någon genom sin roll som kontorschef ha rätt att beställa nytt kontorsmaterial men ha blivit tillsagd att inte göra detta från en viss leverantör. Personen är då behörig men har inte befogenhet att ingå avtal med leverantören. En person som saknar befogenhet att ingå ett visst avtal kan dock fortfarande avtalsrättsligt binda ett företag om inte motparten insåg eller borde ha insett att personen agerade utanför sin befogenhet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.20-2018