2018-04-13

Måste vi utse ledamot i besiktningsnämnd?

Vår beställare har begärt överbesiktning av slutbesiktning. Om vi av kostnadsskäl föreslår en gemensamt utsedd besiktningsman, måste vi då ändå utse en ledamot i besiktningsnämnd? AB 04 gäller.

Av AB 04 kap. 7 § 8 första stycket framgår att en överbesiktning ska verkställas av en person som parterna gemensamt utser eller av en överbesiktningsnämnd. En nämnd ska enligt bestämmelsens andra stycke bestå av tre personer, av vilka parterna utser en person vardera som i sin tur utser en tredje person som ska vara ordförande. En nämnd är alltså ett mer kostsamt förfarande i jämförelse med om parterna lyckas komma överens om en person som ska utses. Om ni inte kommer överens med er beställare om att gemensamt utse en person och ni inte heller utser en ledamot i besiktningsnämnd inom två veckor från det att överbesiktning har begärts, kan i stället Byggandets Kontraktskommitté (BKK) på motpartens begäran utse en ledamot. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr. 12-2018