2013-07-10

Material från privatkund

Jag arbetar mot privatpersoner och får ofta frågan om jag kan installera produkter som kunderna tillhandahåller. Vilket ansvar har jag som entreprenör för skador som beror på materialfel i det som tillhandahålls?

Omfattningen av ditt ansvar bestäms dels av ert enskilda avtal, dels av konsumenttjänstlagens bestämmelser. Generellt kan sägas att om ni inte har avtalat om annat så har du inget ansvar för fel i material som kunden tillhandahåller. Du har dock en skyldighet att samråda med kunden och avråda denne om du vet att det kan vara förenat med risker eller strida mot branschregler att montera materialet. Ofta är kunden inte medveten om att entreprenörens ansvar stannar vid det arbete och det material som entreprenören tillhandahåller. Kunden kommer därför sannolikt att vända sig till dig även vid fel på av denne tillhandahållet material. Det är då viktigt att, innan arbetet påbörjas, göra klart för kunden att avhjälpandet kommer att ske på dennes bekostnad. Ofta är det svårt att avgöra om ett fel är hänförligt till material eller utförande. Enligt lag är det kunden som ska bevisa fel i tjänsten, såvida inte entreprenören lämnat en garanti. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.19 - 2012