2015-09-25

Missnöjd med besiktningsutlåtande

Vi har mottagit ett utlåtande från en gemensamt utsedd besiktningsman (särskild besiktning) avseende påstådda fel i ett plåttak. Vi kan acceptera besiktningsmannens bedömning men vår privatkund har utan att påkalla överbesiktning anlitat en annan besiktningsman för ny bedömning. Vad gäller?

Om standardavtalet ABS 09 gäller mellan parterna så kan frågan om förekomsten av fel eller ansvar för fel prövas genom särskild besiktning. En begäran om överbesiktning ska påkallas inom en månad från det att part fått del av besiktningsutlåtandet om inte särskilda skäl föreligger för att förlänga tiden. Om någon överbesiktning inte har påkallats så kan ändå ett utlåtande omprövas i domstol. Vid en rättslig prövning borde en särskild besiktning med en gemensamt utsedd besiktningsman tillmätas ett högre bevisvärde än den senare besiktningen som beställaren valt att genomföra med egen vald besiktningsman. Om ABS 09 inte är avtalat så gäller fortfarande konsumenttjänstlagen som visserligen inte innehåller några regler om särskild besiktning men som också ger konsumenten rätten att få ett besiktningsutlåtande prövat i domstol. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.27 – 2015