2014-04-03

Moms på vite

Vi har fått ett viteskrav beräknat på 1 % av kontraktssumman inklusive moms från vår beställare, är detta korrekt? AB 04 gäller.

Kontraktssumman definieras enligt begreppsbestämningarna i AB 04 som angiven ersättning för kontraktsarbetena exklusive mervärdeskatt . Detta innebär att när viteskravet ska beräknas på kontraktssumman så avses här ett belopp exklusive moms. Detta gäller även för bostadsrättsföreningar och andra näringsidkare som i sin tur inte kan dra av momsen. Vanligt är att ett korrekt viteskrav används som kvittningsgill motfordran till entreprenören som i sin tur drar av summan för vitet från sin slutfaktura. För det fall beställaren ska fakturera viteskravet till entreprenören så ska fakturering ske utan tillägg av moms då viteskravet är att anse som ett skadestånd. Om arbetet utförts åt en privatperson är det annorlunda. Alla belopp som anges mot en konsument antas innefatta moms. Vitet vid försening beräknas i det fallet alltså på kontraktssumman inklusive mervärdeskatt. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.11 – 2014