2019-02-22

När anses part fått del av besiktningsutlåtandet?

Vi har på mejlen fått en bilaga (BILAGA SB BYGG 1) till utlåtande över slutbesiktning i en utförandeentreprenad. Vi håller inte med besiktningsmannen om några av de fel som har antecknats och överväger därför att begära överbesiktning.  Hur lång tid har vi på oss att begära överbesiktning? AB 04 gäller mellan parterna och vi är generalentreprenör.

Överbesiktning ska skriftligen påkallas (begäras) inom tre veckor efter det att den påkallande parten fått del av besiktningsutlåtandet, jfr AB 04 kap. 7 § 6 andra stycket. Notera att de tre veckorna räknas från det att part fått del av utlåtandet – alltså inte enbart fått del av en bilaga med antecknade fel. Ibland kan det nämligen skilja flera veckor mellan översändande av bilagor och översändandet av övriga utlåtandet. De tre veckorna ska därför räknas från det att ni tagit del av det fullständiga besiktningsutlåtandet inklusive bilagor, d v s samtliga bilagor som avser ert åtagande gentemot er beställare . Av utlåtandet över slutbesiktningen ska ni bl.a. även få besked om godkännande och dag för beskedet samt ifall godkännande inte lämnas, skälen för detta. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.4–2019