2013-07-11

När preskriberas index?

Vi är överens om att kontraktssumman ska indexregleras, men vilken preskriptionstid gäller enligt AB 04 för att framställa kravet på index?

Enligt preskriptionsregeln i AB 04 ska entreprenörens fordringar avseende entreprenaden tillställas beställaren inom sex (6) månader räknat från entreprenadens godkännande. Undantaget är kontraktssumma och moms som ska framställas inom 2 år istället för sex månader. Syftet med den förlängda preskriptionstiden för kontraktssumma m.m. är att krav avseende denna inte ska komma som en överraskning för beställaren. Överraskande krav, t ex ÄTA-arbeten ska däremot framställas inom den kortare 6-månadersfristen. När det gäller indexregleringen så kan en tolkning vara att eftersom index för kontraktssumman utgör en del av denna så bör index preskriberas samtidigt med kontraktssumman; alltså 2 år efter entreprenadens godkännande. Men eftersom ovanstående är just en tolkning av regeln samtidigt som indexersättning enligt begreppsbestämningarna är angiven som en del av entreprenadsumman och inte kontraktssumman så rekommenderar vi, av försiktighetsskäl, att ändå försöka hålla sig till den kortare fristen om 6 månader. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.16 - 2013