2017-03-06

Olämplig lösning i teknisk beskrivning

Vi har lämnat ett anbud till en bostadsrättsförening om byggnadsarbeten. Till grund för anbudet låg bland annat en teknisk beskrivning där det till viss del framgår vilka arbeten som ska utföras och hur dessa arbeten ska utföras. Av förfrågningsunderlaget framgick att standardavtalet ABT 06 skulle gälla för entreprenaden. Vi har ännu inte ingått något entreprenadavtal. Vi har nu kommit fram till att den lösning som framgår av den tekniska beskrivningen inte är lämplig utan skulle leda till ett dåligt resultat. Vem ansvarar för att resultatet av den aktuella lösningen blir bra?

Om en beställare väljer att föreskriva en viss teknisk lösning för ett arbete som ingår i en entreprenad, som regleras av ABT 06, ansvarar beställaren för att den tekniska lösningen är riktig och lämplig. Detta innebär att ni som entreprenör endast har ett ansvar för utförandet av denna lösning. Ni har dock ansvar för att entreprenaden i övrigt uppfyller kontraktsenliga fordringar. När det gäller tekniska lösningar för de delar av entreprenaden där beställaren i stället ställt krav på en viss funktion måste ni därför anpassa dessa lösningar till de tekniska lösningar som beställaren föreskrivit. Publicerad i tid ningen Byggindustrin nr.07-2017