2014-03-13

Parallella viten

Kan en beställare framställa krav på parallella viten för olika huvuddelar i ett och samma projekt med åberopande av AB 04?

Nej – systemet med parallella viten är borttaget sedan länge i AB-systemet. I AB 04 kap 5 § 23 andra stycket anges: ”Om vite erläggs för försening av en viss huvuddel, skall vite inte utges för efterföljande huvuddel, om färdigställandet av denna är beroende av förstnämnda huvuddel”. Ett vite som redan har erlagts för försening av en huvuddel ska således avräknas från ett eventuellt vite för försening av kontraktsarbetena i sin helhet under förutsättning att förseningarna har ett samband med varandra. Ovanstående gäller givetvis under förutsättning att någon tydlig ändring inte har gjorts i AF-delen beträffande den nu aktuella bestämmelsens innehåll. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.28 - 2013