2014-06-05

Påslag för underentreprenader

Vad kallas det procentpåslag som tillämpas på underentreprenader och hur skrivs det in i avtalet?

Påslaget kallas entreprenörarvode och skrivs in i entreprenadkontraktet som ett procentpåslag baserat på entreprenörens självkostnader. Branschens Allmänna bestämmelser, AB 04 och ABT 06, innehåller inga fastställda procentsatser utan anger bara att enligt självkostnadsprincipen utgår entreprenörarvode. Entreprenörarvodet utgör en ersättning till entreprenören för centraladministrativa kostnader såsom kostnader för kontor, administration, projektledning, kalkyl, med mera. Det förutsätts också inbegripa kostnader för räntor samt entreprenörens vinst i projektet. Till underlättande av bedömningen av vad som ska anses utgöra skäligt entreprenörarvode kan parterna i kontraktshandlingarna fastställa de procentsatser som ska gälla. Entreprenören har även rätt till entreprenörarvode på arbetare, hjälpmedel, material eller vara som tillhandahålls av beställaren. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.20 – 2014