2013-07-11

Preskriptionsavbrott för förseningsvite

Vad krävs för att preskriptionstiden för förseningsvite i AB 04 ska avbrytas?

I standardavtalen AB 04 och ABT 06 gäller att ett krav på förseningsvite ska framställas skriftligen till motparten senast tre månader efter entreprenadens godkännande. Det är viktigt att ange grunden för kravet och att kravet framställs i och med brevet. Undvik luddiga formuleringar såsom att ”vi kommer att…” eller att ”vi avser att…” när ni framställer krav eftersom detta endast är en upplysning om vad ni tänker göra i framtiden. Låt det tydligt framgå att ni ” härmed framställer krav” på vite i enlighet med avtalet och till vilket belopp. Det är helt i sin ordning att lägga till en reservation om rätten att återkomma med ett preciserat belopp när samtliga faktiska omständigheter är kända. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.11 - 2013