2017-11-20

Preskriptionsregeln för anspråk på ersättning

Vi har tänkt att skicka ett anspråk på ersättning för väsentlig rubbning till vår beställare. Vi undrar om preskriptionsregeln är densamma som för ÄTA-arbeten? Beställaren har nämligen i AF-delen ändrat i AB 04 kap. 6 § 19 så att krav på ersättning för ÄTA-arbeten måste framställas inom fyra månader istället för sex månader räknat från entreprenadens godkännande. Vad gäller?

Bestämmelsen om väsentlig rubbning av förutsättningarna för entreprenadens utförande återfinns i AB 04 kap. 6 § 5. Bestämmelsen har en egen preskriptionsregel som innebär att ett anspråk på sådan ersättning ska framställas utan dröjsmål och senast sex månader efter entreprenadens godkännande. Eftersom kap. 6 § 5 är en så kallad fast bestämmelse i AB 04 så krävs det för en ändring av bestämmelserna bland annat att ändringen är upptagen i AF-delen under kod AFC.111 och rubriken ”Sammanställning över ändringar i AB 04 eller AB-U 07”. Om så inte är fallet föreligger ingen giltig ändring av bestämmelsen och anspråk på ersättning för väsentlig rubbning preskriberas därför i enlighet med bestämmelsen, d.v.s. ska framställas senast sex månader efter entreprenadens godkännande. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.34-2017