2016-03-14

Preskriptionstid för beställarens kostnader

Vår beställare har kommit med ett krav på ersättning för kostnader för efterbesiktningar under entreprenadtiden. Kravet är framställt 9 månader efter det att entreprenaden godkändes vid slutbesiktning. Är kravet preskriberat enligt AB 04?

Av AB 04 kap 6 § 20 framgår att beställarens fordran på entreprenören för arbete, som beställaren tillhandhållit under entreprenadtiden, preskriberas sex månader efter entreprenadens godkännande. Den aktuella sexmånadersfristen tar dock endast sikte på beställarens ”arbete” såsom definitionen är i begreppsbestämningarna till AB 04. Detta betyder att fristen inte omfattar beställarens utlägg för besiktningsmannens kostnader under entreprenadtiden som, enligt kap 7 § 15, ska betalas av entreprenören. Konsekvensen blir att en kostnad för exempelvis efterbesiktning efter förbesiktning inte omfattas av sexmånadersfristen. Beställarens fordran är i detta fall inte preskriberad. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.8 – 2016