2013-07-10

Preskriptionstid vid löpande räkning?

Vilken preskriptionstid gäller egentligen för fakturor på löpande räkning?

Preskription innebär att man som fordringsägare förlorar sin rätt att få betalt på grund av att man framställt sitt krav försent. Om inte annat avtalats gäller en preskriptionstid om 10 år. Många av byggbranschens standardavtal föreskriver dock en annan preskriptionstid. Enligt huvudregeln i AB 04 kapitel 6 § 19 gäller en preskriptionstid om 6 månader räknat från entreprenadens godkännande. Efter att entreprenören gjort ett preskriptionsavbrott – till exempel fakturerat – förlängs preskriptionstiden till 2 år. För fordringar som avser kontraktssumma, mervärdesskatt eller arbeten utförda efter entreprenadtidens utgång gäller en preskriptionstid om 2 år redan från början. Preskriptionsregeln i AB 04 är skriven med utgångspunkt från avtal med fast pris. Vid entreprenader på löpande räkning finns ingen specificerad kontraktssumma. En rimlig tolkning för löpande räkning-situationen är att preskriptionstiden även här är 2 år för kontraktsarbetena och 6 månader för ändrings- och tilläggsarbeten. Detta trots att det inte finns någon fastställd kontraktssumma. Vi vill dock av försiktighetsskäl rekommendera att entreprenören, om möjligt, håller sig inom den kortare fristen om 6 månader även för kontraktsarbetena vid löpande räkning. Detta för att undvika en tolkningssituation. Det kan också i det enskilda fallet vara svårt att specificera vilka kostnader som är hänförliga till kontraktsarbeten respektive ändrings- och tilläggsarbeten. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.16 - 2012