2013-07-10

Ramavtal

Jag är ensam leverantör i ett ramavtal med kommunen. Får kommunen sluta avtal med andra leverantörer rörande sådant arbete som omfattas av mitt ramavtal?

Ett ramavtal som tecknats med endast en leverantör är att betrakta som ett vanligt upphandlingskontrakt, som löper under viss tid och avser att täcka den upphandlande myndighetens behov under löptiden. Upphandling av de nyttigheter som ramavtalet omfattar ska göras med tillämpning av ramavtalet under den tid detta löper. Ramavtalet är inte föremål för förnyad konkurrensutsättning då samtliga villkor för avrop redan är fastställda. Ingen annan än den ende leverantören kan därför ta del av ett avrop. Ett ramavtal med endast en leverantör är alltså bindande för båda parter och innebär att kommunen inte får upphandla annan leverantör för sådan nyttighet ramavtalet omfattar. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.14 - 2012