2013-07-08

Rätt att använda handlingar

Har en beställare rätt att använda sig av en ritning som han har fått i ett anbud även om han senare väljer att inte anlita den entreprenör som har gjort ritningen?

Vid en totalentreprenad enligt ABT 06 följer direkt av 1 kap 13 § att en beställare (anbudsinfordrare) inte får använda sig av handlingar som han fått från en anbudsgivare utan att först ha fått dennes medgivande. Samma regel gäller även vid utförandeentreprenader enligt 1 kap 14 § AB 04. I det här fallet ställs det inte något krav på att ritningen ska vara tillräckligt skyddsvärd enligt upphovsrättslig lagstiftning. Om beställaren är en konsument gäller istället de vanliga reglerna om en upphovsmans rätt till och skydd för sådana verk som han eller hon har skapat. En ritning anses normalt sett vara ett upphovsrättsligt skyddat verk och därmed regleras en beställares rätt att använda ritningen i upphovsrättslagen. Enligt huvudregeln i denna lagstiftning är det upphovsmannen, det vill säga den som har upprättat ritningen eller handlingen, som själv bestämmer hur och av vem verket får användas. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.19 - 2009