2016-11-30

Rätt att avhjälpa fel vid byggentreprenader

För ett år sedan avslutade vi en entreprenad åt en beställare. Entreprenaden godkändes vid slutbesiktning. Beställaren har under garantitiden påtalat fel i entreprenaden men tänker inte låta oss avhjälpa felen utan i stället göra det med annan entreprenör och kräva ersättning av oss för avhjälpandekostnaderna. Har beställaren rätt att göra så? För projektet gäller bland annat AB 04.

Nej. Enligt AB 04 kap 5 § 17 har ni rätt och skyldighet att, inom en viss tid som anges i denna bestämmelse, avhjälpa fel i er entreprenad om felen antingen framgår av ett besiktningsutlåtande eller om beställaren skriftligen har underrättat er om felen. Först om ni inte avhjälper felen i rätt tid, eller om ni skriftligen har underrättat beställaren att ni inte tänker avhjälpa felen, får beställaren själv eller med annan entreprenör låta avhjälpa felen och kräva ersättning av er för avhjälpandekostnaderna. Publicerad i tidningen byggindustrin nr.36 – 2016