2013-07-10

Rätt att avhjälpa skador?

Har en entreprenör rätt att avhjälpa skador på entreprenaden?

Entreprenören ansvarar under entreprenadtiden för skador på ej avlämnad del av entreprenaden enligt AB 04 kap 5 § 1. Det innebär rimligtvis att entreprenören ska avhjälpa skadan genom att återställa den skadade delen i kontraktsenligt skick, förhoppningsvis med hjälp av sin försäkring. Om skadan istället uppkommer efter entreprenadtiden finns det en bestämmelse i kap 5 § 8 som anger att om entreprenören är ansvarig för fel så ansvarar denne också för skada på grund av fel. Till skillnad från vad som gäller under entreprenadtiden innebär ansvaret för skadan en skyldighet att betala skadestånd till beställaren motsvarande kostnaden för att reparera skadan. Entreprenören har här ingen rätt eller skyldighet att själv avhjälpa skadan, men självklart kan parterna komma överens om det. Själva felet har entreprenören dock en rätt och skyldighet att avhjälpa enligt kap 5 § 17. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.28 - 2012