2013-07-10

Rätt till formvirke

Vi har byggt en form för gjutning och tagit betalt för formvirket i vårt anbud. Har vi rätt att ta med oss formvirket när arbetet är klart?

I AB 04 kap 1 § 9 finns en undantagsregel som anger att entreprenören har rätt att utan ersättning tillgodogöra sig massor, material och varor som tillvaratagits eller uttagits vid entreprenadens utförande. Undantagsregeln gäller enbart om inte kontrakts­handlingarna föreskriver annat. Vidare finns en ordningsregel i kap 2 § 12 om att entreprenören ska bortskaffa av honom anskaffat ej kontraktsenligt material eller varor från arbetsområdet. Med det menas i första hand material och varor som inte får användas, men man borde även kunna inläsa emballage och annat överskottsmaterial i det begreppet. Ur de allmänna bestämmelserna borde man alltså kunna utläsa både en rätt och en skyldighet för entreprenören att ta reda på formvirket om inget annat är avtalat mellan parterna. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.26 - 2012