2016-04-18

Rätt till skadestånd om avtals hävs utan grund?

Vi har vunnit en upphandling och tecknat ett ramavtal för byggservice åt ett kommunalt bolag. Nu menar dock beställaren att vi inte uppfyller alla ska-krav som ställts, och beställaren har därför hävt ramavtalet. Vi håller inte med utan anser att alla ska-krav visst är uppfyllda av oss. Kan vi kräva skadestånd från beställaren pga. den felaktiga hävningen?

Frågan om ett avtals giltighet efter att kontraktet har tecknats är inte kopplad till LOU:s regler utan är i stället en avtalsrättslig fråga. Om det är så att beställaren har saknat grund för hävningen kan ni som entreprenör ha rätt till skadestånd. Utgångspunkten är i så fall att skadeståndet ska försätta er i samma situation som om avtalet inte alls sagts upp, dvs. inklusive en ersättning för utebliven vinst (det s.k. positiva kontraktsintresset). Dock är det ni som vill ha ersättning med ett visst belopp som har bevisbördan för att styrka den skada och kostnad som ni har drabbats av. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.12– 2016