2015-12-04

Redovisning av självkostnad

Vilka krav på redovisning av underentreprenörers självkostnad kan en beställare ställa? LR06 är ett bra hjälpmedel för att få fram entreprenörens kostnader men kan vi begära att även underentreprenören redovisar sin självkostnad enligt LR06?

Om AB 04 eller ABT 06 ingår i avtalet gäller följande. Självkostnadsprincipen (löpande räkning) innebär att entreprenören har rätt till ersättning för sina faktiska kostnader (självkostnader) med ett påslag (entreprenörarvode), se AB 04/ABT 06 kap 6 § 9. Beställaren har rätt att granska samtliga originalverifikationer avseende kostnaderna, se AB 04/ABT 06 kap 6 § 10. Entreprenören måste styrka att man haft de aktuella kostnaderna och att de avser den aktuella entreprenaden. Beställaren har rätt att granska även underentreprenörers originalverifikat. Beställaren har emellertid inte rätt att vända sig direkt till underentreprenörerna med begäran om redovisning. LR06 gäller bara som avtalshandling om parterna avtalat om det men kan förstås oavsett detta användas som hjälp för beställaren när denne bedömer om den begärda ersättningen är riktig. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr 30- 2015