2013-07-09

Referenser vid offentlig upphandling

Får upphandlande myndighet använda den egna organisationen som referens?

Det är fullt möjligt för upphandlande myndighet att använda den egna organisationen som referens. Syftet med referenser är att de ska ge en rättvisande och objektiv bild av hur leverantören tidigare har utfört liknande uppdrag. En upphandlande myndighet får använda sig av egna referenser under förutsättning att detta sker på ett objektivt godtagbart sätt så att de grundläggande principerna om likabehandling och transparens inte sätts ur spel. Likabehandlingsprincipen innebär att lika situationer inte får behandlas olika och att olika situationer inte får behandlas lika, om det inte finns sakliga skäl för det. Kravet på transparens innebär att upphandling ska genomföras på ett öppet och förutsebart sätt. I aktuell fråga medför kravet på transparens att det genom förfrågningsunderlaget ska gå att förutse vad som kommer att bedömas och poängsättas vid referenstagningen. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.6 - 2012