2013-07-10

Reskostnad

Kan à-priset för entreprenörens arbetskostnad användas även för resor till och från byggarbetsplatsen?

Vid arbete på löpande räkning med överenskommet à-pris ska enligt de allmänna bestämmelserna (AB 04/ABT 06) samtliga kostnader för en färdig enhet av arbetet ingå i detta pris. Ett à-pris för arbetskostnad kan inte heller tolkas på annat vis än kostnader för arbetare (6:9 p 3). Alltså ingår alla kostnader för arbetare i ett överenskommet à-pris för arbetskostnad, såväl restids- som reskostnadsersättning. Enda undantaget är om reskostnad uttryckligen ska redovisas separat. Stöd för denna tolkning finns också i Formulär LR 06 där såväl restids- som reskostnadsersättning omnämns. Oavsett om reskostnader ska faktureras utifrån ett överenskommet à-pris eller en överenskommen självkostnad så måste det vara fråga om resor som utgör en reell kostnad för byggföretaget. Vad som berättigar till reskostnadsersättning för anställda inom och utom arbetstid hos byggföretag regleras i kollektivavtal. För att över huvud taget kunna tillämpa ett à-pris under själva restiden fordras att resan sker under arbetstid och med en motsvarande lönekostnad för företaget. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.13 - 2012