2018-02-14

Samordning styr inte omfattning

Vi har under entreprenaden upptäckt att VS-handlingarna och ventilationshandlingarna rent faktiskt ”krockar” med varandra. Det är således omöjligt att utföra arbetet utan att göra förändringar i den ena eller den andra handlingen. Vi har meddelat beställaren om situationen, men beställaren har motsatt sig våra ÄTA-krav med hänvisning till att det ligger i vårt ansvar att bättre samordna arbetena på bygget. Vi har övertagit samordningsansvaret i AB 04 kap 3 § 9. Vi undrar om det i samordningsansvaret ingår att ändra i bygghandlingarna på egen bekostnad?

Nej, vilket arbete ni ska utföra ska följa av kontraktshandlingarna. Samordningsansvaret tar sikte på den tidsmässiga samordningen och reglerar inte omfattningen av arbetet som ska utföras. Det är således beställaren som ska stå kostnaden för de ändringar ni anser behöver göras. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.04-2018