2013-07-10

Sekretess i upphandling

En myndighet vägrar att lämna ut vissa handlingar som berör en offentlig upphandling. Vad kan jag göra?

Under en offentlig upphandling råder absolut sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att inga handlingar överhuvudtaget lämnas ut. Efter att upphandlingen är avklarad och tilldelningsbeslut meddelats är huvudregeln däremot att alla handlingar ska vara offentliga. Det finns undantag för två fall när en upphandlande myndighet inte behöver lämna ut uppgifter - det ena är om det kan antas att det allmänna skulle lida skada av att uppgiften kommer ut; det andra är om någon enskild skulle lida skada. Ytterligare ett undantag gäller för företagshemligheter. Om myndigheten vägrar att lämna ut handlingar har du rätt att få ett skriftligt beslut på varför handlingen inte lämnas ut. Detta beslut kan du sedan överklaga. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.7 – 2015