2016-06-03

Sen faktura från leverantör-hur ska vi agera?

Vi har mottagit fakturor från en materialleverantör i ett projekt vi avslutade för ett halvår sedan. Hur länge har leverantören rätt till betalning och vad är preskriptionstiden för fakturan?

Vanligen används allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig verksamhet, ABM 07. Om ABM 07 avtalats mellan parterna är preskriptionstiden för fordringar tre månader räknat från entreprenadens godkännande. I fall att fakturan avser den ursprungligen avtalade köpesumman eller mervärdesskatt är dock preskriptionstiden förlängd till 21 månader. Detta då dessa belopp torde vara väl kända mellan parterna. Motsvarande regler finns i AB 04/ABT 06 som föreskriver sex respektive 24 månader, samt AB-U 07/ABT-U 07 som föreskriver fyra respektive 22 månader. Nivåskillnaderna mellan de olika standardavtalen syftar till att ge entreprenören tid att behandla leverantörens faktura innan han i sin tur måste anmäla kravet till sin beställare. Om något standardavtal inte finns mellan parterna i kommersiella förhållanden gäller istället den generella preskriptionstiden för fordringar som är 10 år om inte annat avtalats. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.18 – 2016